เปิดตัว “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ”

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2568 ไทยจะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทำให้เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมักพบโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อต่อเสื่อม กระดูกพรุน ภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชวิถี มีผู้สูงอายุมาใช้บริการมากกว่า 3 แสนรายต่อปี สำหรับแผนกผู้ป่วยในมีผู้สูงอายุมาใช้บริการกว่า 1 หมื่นรายต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งสองแผนก โรงพยาบาลราชวิถีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อให้บริการรักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยสำหรับคลินิกสุขภาพ ผู้สูงอายุจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิม- พระเกียรติฯ
สอบถามโทร.0-2354-8108 ต่อ 2128 หรือ 06-1951-9426.