แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง นับว่าเป็ นประเด็นท้าทาย สําหรับระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ทีต้องมีการจัด
กระบวนทัศน์ในการดูแลใหม่ โดยไม่มองเฉพาะพยาธิสภาพของโรค แต่ต้องอยู่บนการจัดการทีเหมาะสม ด้วยแผนการ
ดูแลระยะยาวทีมีระบบประสานระหว่างทีมสหวิชาชีพและระหว่างหน่วยบริการต่างพืนที เป้ าหมายของการดูแลมองที
คุณภาพชีวิตของผู้ป่ วยและครอบครัว รวมทังบทบาทของผู้ป่ วยและญาติจะเป็นส่วนหนึงของทีมดูแล มากไปกว่าการ
มองทีอัตราป่ วยและอัตราตาย จากความท้าทายดังกล่าว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงได้กําหนดให้
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่ วยอย่างต่อเนือง เป็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขของจังหวัดในปี
โดยการจัดทําโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่ วย นําร่องในผู้ป่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มีวัตถุประสงค์เพือจัดทําแนวทางการดูแลผู้ป่ วย (patient care guideline – PCG) ทีเชือมโยงสถานบริการทุกระดับ
ในการดูแลผู้ป่ วยร่วมกัน การดําเนินงานประกอบด้วย การทบทวน CPG ในการดูแลผู้ป่ วยทุกระดับ
การสํารวจความต้องการบริการของผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพทีดูแลผู้ป่ วย ทุกระดับ
ทังในโรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้มีความเข้าใจในการเป็ น
ผู้จัดการดูแลผู้ป่วย และ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือแลกเปลียนเรียนรู้และจัดทําแนวทางการดูแลผู้ป่ วย
และคู่มือการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ป่ วย ผลการดําเนินงานได้ทําเป็น PCG ประกอบด้วย clinical pathway หรือ
care map และ แนวทางการจัดทําคู่มือการดูแลสุขภาพเพือมอบให้ ผู้ ป่ วยได้รับทราบสภาวะสุขภาพ
และการปฏิบัติตัว รวมทังใช้เป็นเครืองมือสือสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกระดับ ตังแต่โรงพยาบาลทัวไป
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อย่างไรก็ตามการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่ วยดังกล่าว
เป็นเพียงจุดเริมต้นของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีเน้นผู้ป่ วยเป็นศูนย์กลาง เพือให้ได้เครืองมือทีจะใช้ในการ
ดูแลผู้ป่ วย ซึงโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการต่อไป เพือการนําเครืองมือไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทาง
การดูแลผู้ป่ วยดังกล่าว หากใช้ได้ผล ข้อมูลในคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ป่ วยอาจพัฒนาเป็ นข้อมูลสารสนเทศใน
บัตรประจําตัวประชาชน (smart card) ทีเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่ วยแต่ละรายทีผู้ดูแลในสถานบริการทุกระดับ
รวมทังการดูแลสุขภาพผู้ป่ วยในระบบบริการประเภทอืนๆ ทุกประเภท สามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่ วย
ร่วมกัน เพือให้ผู้ป่ วยได้รับการดูแลทีเหมาะสมในทุกสถานทีและตลอดเวลา